Na terenie gminy Gniewoszów największe walory przyrodnicze koncetrują się w dolinie rzeki Wisły. Postuluje się tu o utworzenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego obejmującego wschodnią część doliny Wisły oraz przylegające do niej kompleksy leśne. Teren ten stanowi część jednego z najcenniejszych ekosystemów rzecznych w Europie. Ze względu na bogactwo środowiska gniazdują tu: tracze nurogęsi, rycyki, rybitwy białoczelne i krwawodzioby. Oprócz tego na obszarze gminy znajduje się kilka obiektów ekologicznych - malowniczy staw „Strzałka”, miejsce licznego występowania płazów (gł. żab zielonych) i owadów (ważki) czy „Jezioro Borek”, gdzie obficie występuje grążel żółty i grzybień biały.

 

W celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego na terenie gminy wyodrębniono dwie duże powierzchnie kwalifikujące się do wprowadzenia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych:

1. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Zwolanki” obejmujący dolinę rzeki Zwolanka i jej dopływy

2. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Bagno Głąbie”, który jest terenem źródliskowym otoczonym łąkami i polami, mającym podłoże torfowe

Do obiektów kwalifikujących się do ochrony w formie użytków ekologicznych należą:

- „Strzałaka” – malowniczy staw w dolinie Wisły będący miejscem występowania płazów oraz owadów

- „Jezioro Borek” – jest to starorzecze Wisły, gdzie obficie występuje grążel żółty i grzybień biały, a także m.in.: strzałka wodna, tatarak. Gniazduje tu liczne ptactwo

- Fort nr V pod Kamelonką w Borku – jest to kompleks zrujnowanych fortów otoczonych fosą wodną. Przebywają tu nietoperze

- „Gniewoszowski Łęg” – obejmuje fragment podmokłego lasu łęgowego. Jest to głęboko wcięta dolina będąca miejscem rozrodu płazów i ptaków

- „Struga” – jest to odcinek rzeki Struga Mozolicka, przy którym dominuje olcha, sosna, tarnina, dąb szypułkowy i inne drzewa

- Jezioro Skrzynka – to miejsce rozrodu licznych płazów i owadów otoczone zadrzewieniem olszowym