logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI

REGULAMIN KĄCIKA DLA DZIECI FILII NR 5

REGULAMIN 

KĄCIKA DLA DZIECI

1. Kącik dla dzieci służy zarejestrowanym czytelnikom Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice i ich dzieciom lub podopiecznym w wieku od lat 3, oraz zorganizowanym grupom dzieci pod opieką wychowawcy.

2. Kącik dla dzieci jest czynny w godzinach otwarcia dla czytelników placówki.

3. W Kąciku mogą przebywać dzieci:
    a) w czasie gdy ich opiekunowie będą korzystać z usług Biblioteki,
    b) w uzasadnionych przypadkach rodzice (opiekunowie) mogą pozostawić dziecko pod 
    opieką bibliotekarza, aby załatwić swoje sprawy. O możliwości pozostawienia dziecka w każdym 
    przypadku decyduje bibliotekarz,
    c) zorganizowane grupy powinny wcześniej ustalić z bibliotekarzem termin wizyty w Bibliotece.

4. Dzieci przyprowadzają do Kącika i odbierają rodzice (opiekunowie) i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.

5. W przypadku pozostawienia dziecka pod opieką bibliotekarza rodzic (opiekun) składa w placówce na piśmie oświadczenie.

6. W przypadku niegrzecznego zachowania dzieci i spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa
własnego lub innych użytkowników, bibliotekarz ma prawo wezwania rodzica (opiekuna) i usunięcia dziecka z Kącika.

7. Do Kącika nie będą wpuszczone dzieci, które w ocenie bibliotekarza mogą stanowić zagrożenie dla 
    innych uczestników zabawy np. dzieci chore.

8. W Kąciku dzieci nie mogą żuć gumy, spożywać pokarmów ani napojów.

9. W Kąciku obowiązuje zmienne obuwie.

10. Pobyt dziecka w Kąciku jest bezpłatny.

11. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez dzieci.

12. Biblioteka prowadzi ewidencję użytkowników Kącika