logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY FILII NR 5

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

1. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.

2. Użytkownik świetlicy ma prawo do:
     - wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami,
     - życzliwego i podmiotowego traktowania,
     - swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań,
     - korzystania ze sprzętu i wyposażenia za zgoda bibliotekarza,
     - wpływu na przygotowywanie planu pracy biblioteki i świetlicy.

3. Użytkownik świetlicy zobowiązany jest do:
     - przestrzegania regulaminu świetlicy,
     - dbania o porządek i wystrój świetlicy,
     - dbania o mienie właściciela w pomieszczeniach biblioteki i świetlicy,
     - kulturalnego zachowania wobec bibliotekarza, oraz innych użytkowników.

4. Zabrania się przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

5. Na terenie świetlicy nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów i używać środków odurzających.

6. Mienie należące do świetlicy nie może być wynoszone poza teren świetlicy lub przywłaszczane.

7. Bibliotekarz może pozbawić użytkownika prawa uczęszczania do świetlicy w przypadku gdy:
       - swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę bibliotekarza lub innego uczestnika zajęć,
       - dopuści się agresywnego zachowania wobec bibliotekarza lub innego uczestnika zajęć,
       - zachowanie użytkownika wskazywać będzie na spożycie przez niego alkoholu bądź środków 
         odurzających,
       - w innych przypadkach uznanych przez bibliotekarza za naganne.

8. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzone przez nich mienie.

9. Za szkody spowodowane przez użytkowników nieletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.