logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI

Trasy turystyczne i walory przyrodnicze Gminy Magnuszew

Przez obszar gminy Magnuszew przechodzi niebieski szlak pieszy łączący pomnik mauzoleum w Studziankach Pancernych (gmina Głowaczów) ze skansenem bojowym w Mniszewie. Początkowo biegnie przez lesisty teren na skraju jedynego w gminie rezerwatu „Olszyny”, obejmujący stary las łęgowy. Rezerwat ten stanowi resztkę naturalnego drzewostanu Puszczy Stromeckiej. Zajmuje w znacznej części obszar podmokłego siedliska czyli głębokich torfowisk niskich, porośniętych drzewostanami olszowymi z domieszką jesionu, wiązu szypułkowego, lipy oraz jaworu.

Trasa turystyczna wiedzie przez najbardziej znaczące miejscowości gminy. Po minięciu rezerwatu wyłania się miejscowość Trzebień. Tu znajduje się XIX-wieczny pałac, który aktualnie jest obiektem prywatnym. Swoim neogotyckim stylem i historią przypomina, że w trzebieńskiej rezydencji w okresie międzywojennym spotykały się elity polityczne II Rzeczypospolitej. Po nizinnym i mało zalesionym terenie szlak prowadzi do Magnuszewa. Na środku miejscowości stoi pomnik Braterstwa Broni i armato-haubica biorąca niegdyś udział w walkach o Przyczółek warecko-magnuszewski.
Blisko miejscowości znajduje się małe jezioro Magnuszewskie, w ostatnich latach oczyszczone i przystosowane do rekreacyjnego wypoczynku.
Po opuszczeniu Magnuszewa szlak turystyczny został poprowadzony do miejsca szczególnego, tworzącego wyjątkowy urok tej części gminy – Doliny Środkowej Wisły. Kilkukilometrowa trasa idzie wałami przeciwpowodziowymi ułatwiając obserwację, poznawanie i podziwianie Wisły. Ta największa rzeka posiada wiele odnóg, zatok, rozlewisk, w których ok. 200 gatunków ptaków ma swoje siedliska. W okresie lęgowym spotkać można m.in.: sieweczkę obrożną i rzeczną, rybitwę rzeczną i białoczelną, kuliczka piskliwego, ostrygojada. Na przelotach Wisła stanowi ostoję dla tysięcy ptaków wodnobłotnych podaczas ich wędrówek.

Nieregulowane, szerokie koryta rzek z wyspami o różnym stopniu sukcesji stwarzają dogodne warunki do życia wielu gatunków flory i fauny. Dlatego też tereny te zostały objęte ochroną w Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000. Do form ochrony przyrody na terenie gminy Magnuszew należą: rezerwat „Olszyny”, obszar chronionego krajobrazu – Dolina Pilicy i Drzewiczki oraz obszary specjalnej ochrony ptaków – Dolnej Pilicy i Doliny Środkowej Wisły. Ponadto dolina Pilicy planowana jest do objęcia ochroną w sieci Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa).

 

Trasy kajakowe

Gmina Magnuszew graniczy z dwiema rzekami (Radomką od południa i Pilicą od północy), które warto odkryć jako miejsca sprawdzonej, zdrowej rekreacji ruchowej oraz turystyki w formie jedno lub dwudniowych spływów kajakowych w dolnym biegu rzek.
Radomkę można polecić jako początkowy etap wyprawy na większą wodę – Pilicę lub Wisłę. Szlak jest łatwy, mało uciążliwy, malowniczy, a niewielka głębokość i spokojny nurt będzie odpowiadał początkującym adeptom turystyki kajakowej.
Spływ można rozpocząć w miejscowości Brzóza (gmina Głowaczów) a zakończyć w gminie Magnuszew w miejscowości Kłoda. Tu po wejściu na wał przeciwpowodziowy rozciąga się przepiękny widok na ujście Radomki do Wisły.

Szlak kajakowy Pilicą jest dostępny dla kajakarzy zasadniczo już przez cały rok.

W widłach Wisły i Pilicy położona jest wieś Mniszew. Przyrodniczo i krajobrazowo szlak Pilicy jest bardzo atrakcyjny. Koryto rzeczne jest miejscami szerokie, wytworzyło różnej wielkości łagodne zakola zakręcające niekiedy o 180 stopni. W ten sposób powstało szereg starorzeczy oraz wysp różnej wielkości, pokrytych bogatą roślinnością.
Wzdłuż Pilicy na terenie gminy Magnuszew wyznaczono obszar projektowanego Parku Krajobrazowego Dolnej Pilicy. Znajdują się tu stanowiska ponad 600 gatunków roślin naczyniowych (27 z nich podlega ochronie ścisłej, a 15 częściowej). Na szczególną uwagę zasługują rośliny narażone na wyginięcie, zgodnie z kryteriami określonymi w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Ścisłej ochronie podlega m.in.: widłak goździsty, goździk pyszny, sasanka łąkowa, grzybień biały, pełnik europejski, rosiczka okrągłolistna i inne. Duże zróżnicowanie warunków glebowych i wilgotnościowych spowodowało wykształcenie się mozaiki siedlisk. Są to starorzecza, naturalne zbiorniki wodne j(Jezioro Boguszowskie czy Wodanowskie), zmienno-wilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe, trzęsawiska. Dolina Pilicy wyróżnia się także w skali kraju bogactwem fauny związanej ze środowiskiem wodnym i bagiennym. Występuje tu 212 gatunków ptaków, w tym 150 lęgowych. 11 z nich wpisanych jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, a kolejne 100 gatunków wg. Kryteriów Unii Europejskiej zagrożonych jest wyginięciem np.: bąk, bocian czarny, bielik, orlik krzykliwy, zielonka, kulik wielki i inne.
Pokonywanie szlaku po Pilicy dostarcza więc możliwości podziwiania charakterystycznych elementów Doliny Pilicy z całym jej faunistycznym i krajobrazowym pięknem.