Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Jak poruszać się po Bibliotece?

Jedynym wejściem do Biblioteki jest obecnie Wejście II, czyli brama "z syrenką".

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich również mogą korzystać z tego wejścia, używając specjalnej windy dla wózków.

 

Mapa Biblioteki:

Rejestracja Czytelników

Korzystanie z Biblioteki na Koszykowej jest bezpłatne i możliwe na podstawie ważnej Karty Czytelnika, którą można otrzymać w Rejestracji, Informatorium, Wypożyczalni oraz we wszystkich czytelniach, po wypełnieniu formularza zapisu i zaakceptowaniu warunków Regulaminu korzystania z Biblioteki. Jako karty czytelnika można używać:
  1. Karty Czytelnika Biblioteki - karta wydawana jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, po wypełnieniu formularza zapisu. Karta umożliwia ponadto korzystanie z samoobsługowych urządzeń wielofunkcyjnych do wykonywania płatnych kserokopii i wydruków.
  2. Warszawskiej Karty Miejskiej - istnieje możliwość rejestracji WKM jako karty czytelnika na podstawie ważnego dowodu osobistego.
  3. Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - istnieje możliwość rejestracji ELS jako karty czytelnika na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

 

Korzystanie z księgozbioru

Podczas wejścia do danej czytelni należy okazać Kartę Czytelnika dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnicy, którzy chcą używać Warszawskiej Karty Miejskiej lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej powinni okazać ją wraz z dowodem osobistym.
Przy pomocy katalogu on-line Biblioteki można sprawdzić, gdzie znajdują się poszukiwane materiały. Z katalogu można skorzystać na wszystkich stanowiskach komputerowych na terenie Biblioteki lub na stronie www.koszykowa.pl. Szczegółowa instrukcja korzystania z katalogu znajduje się tutaj. Przy składaniu zamówień można skorzystać z instrukcji zamawiania książek oraz instrukcji zamawiania czasopism.
Zasady korzystania ze zbiorów na terenie Biblioteki, jak i poza nią określone są w Regulaminie korzystania z Biblioteki.

 

 

Usługi Biblioteki Using the space and facilities

The Library can be accessed only via entrance II.

Persons with reduced mobility should also use this entrance, as there is a special lift for wheelchairs.

 

Applying for a Library Card

Access to the Library’s collections is free of charge on the basis of a valid Library Card. You may apply for a Library Card at the Reception Desk and in all the Reading Rooms (for persons who wish to use the collections on the premises) and at the Circulation Desk (for persons who want to use the collections outside the Library). You may apply for a Library Card by filling out an application or a consent form. You may use the following as the Library Cards:

  1. Library Card – you may get a Library Card upon presenting a valid identity document, filling out an application or obligation form, and accepting the Reading Rooms and Circulation Policies. The Card also enables you to use self-service multifunction devices for making paid photocopies and prints.
  2. Warsaw City Card – you may register the Warsaw City Card as a Library Card on the basis of a valid ID card.
  3. Electronic Student Card – you may register Electronic Student Card as a Library Card on the basis of a valid student card.

 

Using book collections

When entering the Reading Room, you should present your Library Card to the Librarian. Readers using the Warsaw City Card or Electronic Student Card should present it along with their ID card.

Our online catalog allows you to browse and locate the Library’s collections. To access our catalog, please use the computers located on the premises of the Library or visit our website: www.koszykowa.pl. Items may be requested and delivered to the Reading Room, while items marked with the [w] symbol may be taken home.  

The terms and conditions of using the collections on and off the premises of the Library are specified in separate Policies.

Szukaj na stronie